ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ

ਜੋਪਲਿਨ, ​ਮਿਸੂਰੀ

rasoi logo-1.png

2100 S Prigmor Ave

Joplin, MO 64804

CLICK HERE FOR DIRECTIONS

Interstate: I-44 Exit 13

OPEN 24/7

Accepted Fuel Cards

COMDATA (MO250)

EFS (6306)
TCH (541020)
T CHECK (20152)
MULTI SERVICE (91008)

QUICK Q (MO0228)

FLEET ONE (541020)

NASTC

RFS
WEX

FUELMAN

VOYAGER

VISA

DISCOVER 
MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

Indian Restaurant Number: (417) 768-3033

Open 24/7

At This Location

Food

7 Diesel Lanes

16 Gas Pumps

120+ Truck Parking

16 Reserved Parking

Showers & Laundry

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ